Samozřejmostí je minimalizace rizika – přípravky na ochranu rostlin jsou přísně regulovány, jednotně pro celou EU. Povolené přípravky ve schváleném dávkování představují nejmenší možné riziko při dosažení maximálního požadovaného efektu. V České republice má v oblasti regulace rozhodující roli Státní ústav pro kontrolu léčiv a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Je posuzován vliv přípravku na zdraví lidí, zvířat a na životní prostředí. Výrobce musí dodat časově, materiálově i finančně náročné studie o účinnosti na škodlivý činitel, proti kterému je přípravek určen, ale i o včasném rozložení přípravku, aby rostlina neobsahovala při sklizni škodlivá rezidua. Vliv chemické látky na životní prostředí a zdraví tzv. necílových organismů musí samozřejmě být co nejmenší.

V poslední době se v EU objevují padělané přípravky na ochranu rostlin, které neprošly náročnou registrací a tedy není znám jejich vliv na životní prostředí. Jejich rezidua se mohou v plodinách i celé krajině kumulovat a způsobit škody.

Nebezpečnost je v mnoha aspektech srovnatelná s doznívající lihovou aférou. Ani zde nebyl úmysl zabíjet a celá léta byl nelegální alkohol celkem nezávadný, většinou měl proměnlivou a docela slušnou kvalitu. Problém byl, že u padělků nikdo nesměl znát výrobce, prodej se odehrával zpravidla pod padělanou anebo jinak fiktivní značkou budící zdání legality, neexistovala výstupní kontrola a pokoutnost celé výroby a distribuce nakonec vedla k fatální chybě.

I když bezprostředně smrtící omyl nelze u nelegálních přípravků na ochranu rostlin příliš reálně očekávat, je dlouhodobé plošné ohrožení zdraví lidí, zvířat i životního prostředí v důsledku aplikace látek neznámého původu a složení daleko rozsáhlejší, než u jiných forem kriminality tohoto druhu. Závažnou je zde zejména skutečnost, že negativní možné účinky se dostavují plíživě a je obtížné je jednoznačně identifikovat.

V EU se z tohoto ilegálního obchodu stalo podnikání velkého rozsahu, které popsaným způsobem ohrožuje životní prostředí. Ilegální přípravky na ochranu rostlin zcela zásadním způsobem popírají principy udržitelného zemědělství a proto je třeba důsledně dbát na potlačování tohoto obchodu.